Kvkk

Kvkk


BAŞVURU FORMU
Genel Açıklamalar 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVK Kanunu”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (“Başvuru Sahibi” olarakanılacaktır),KVKKanunu’nun 11. maddesinde kişisel verilerin işlenmesine ilişkin birtakım taleplerde bulunma hakkı tanınmıştır. KVK Kanunu’nun 13. Maddesinin birinci fıkrası uyarınca, veri sorumlusu olan Şirketimize bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemler ile tarafımıza iletilmesi gerekmektedir. Bu çerçevede “yazılı” olarak Şirketimize yapılacak başvurular, işbu formun çıktısı alınarak; Başvuru Sahibinin şahsen başvurusu ile, Noter vasıtası ile, Başvuru Sahibince 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” ile imzalanarak Şirket kayıtlı elektronik posta adresine gönderilmek suretiyle, tarafımıza iletilebilecektir.
Aşağıda, yazılı başvuruların ne şekilde tarafımıza ulaştırılacağına ilişkin yazılı başvuru kanalları özelinde bilgiler verilmektedir.

Elden teslimli şahsen başvuru
(Başvuru Sahibinin bizzat kimliğini tevsik edici belge ile başvuru yapması gerekmektedir)
Büyükşehir Mah. Başak Sok. Atrium AVM Büro Katları No:2 Kat: 3 Daire:108 Beylikdüzü / İstanbul / Türkiye
Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması kapsamında Bilgi Talebi” ifadesi yazılmalıdır.

Noter vasıtası ile tebligat
Büyükşehir Mah. Başak Sok. Atrium AVM Büro Katları No:2 Kat: 3 Daire:108 Beylikdüzü / İstanbul / Türkiye
Tebligat zarfına “Kişisel Verilerin Korunması kapsamında Bilgi Talebi” ifadesi yazılmalıdır.

Güvenli elektronik imza ile
imzalanarak kayıtlı elektronik posta (KEP) yolu ile bizcetatil@bizcetatil.com E-postanın konu kısmına Kişisel Verilerin Korunması kapsamında Bilgi Talebi” ifadesi yazılmalıdır.

Ayrıca, Kurulun belirleyeceği diğer yollar duyurulduktan sonra bu yollarla başvuruların ne şekilde alınacağı Şirketimiz tarafından duyurulacaktır.

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 2. fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde yanıtlandırılacaktır. Yanıtlarımız ilgili KVK Kanunu’nun 13. maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.

Başvuru Sahibi İletişim Bilgileri
İsim Soy İsim
TC Kimlik Numarası
Telefon Numarası
E-posta
Adres  

Lütfen Şirketimiz ile olan ilişkinizi belirtiniz
(müşteri, iş ortağı, çalışan adayı, eski çalışan, üçüncü taraf firma, pay sahibi gibi)
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................

Şirketimiz içinde iletişimde olduğunuz birim:
............................................................................................................................................................................................................
Konu:
............................................................................................................................................................................................................

Lütfen KVK Kanunu Kapsamındaki Talebinizi Detaylı OlarakBelirtiniz ............................................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................................

Lütfen Başvurunuza Vereceğimiz Yanıtın Tarafınıza İletilme Yöntemini Seçiniz
Adresime gönderilmesini istiyorum.
E-posta adresime gönderilmesini istiyorum
Elden teslim almak istiyorum (vekaleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekaletname ibrazı gerekmektedir)

İşbu başvuru formu, Şirketimiz ile olan ilişkinizi tespit ederek, mevcut ise Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresi zarfında cevap verilebilmesi amacıyla düzenlenmiştir. Hukuka aykırı ve haksız şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerin güvenliğinin sağlanabilmesi gayesi ile, kimlik ve yetki tespiti için Şirketimiz ek evrak ve bilgi (nüfus cüzdanı vs.) talep hakkını saklı tutmaktadır. Başvuru formu kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması veya yetkisiz başvuru yapılması halind Şirketimiz söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı sorumluluk kabul etmemektedir.

Başvuru Sahibi (Kişisel Veri Sahibi)
Adı Soyadı:
Başvuru Tarihi:
İmza
 

Kişisel Verilerin Korunması, Gizlilik Politikası ve Çerez
(Cookie) Kullanımı İlkeleri hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.
Tamam